Gaswinnen

Inspraak

De gemeente kan na een voorbereidingsprocedure besluiten een omgevingsvergunning toe te kennen, waarna een kennisgeving van de aanvraag zo snel mogelijk wordt gepubliceerd op de website van de gemeente of één of meer huis-aan-huisbladen, dag- of weekbladen. In sommige gevallen kan de gemeente iedereen de gelegenheid geven om zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de aanvraag, maar dit is niet verplicht. De gemeente moet de aanvraag binnen acht weken beoordelen. Deze termijn kan een keer met zes weken worden verlengd.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij de gemeente. Een dergelijk bezwaar heeft overigens geen schorsende werking. Na een beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden eventueel in beroep gaan bij de Rechtbank en in hoger beroep bij de Raad van State. Bij geen bezwaar is de vergunning onherroepelijk na zes weken.

Als de uniforme voorbereidingsprocedure wordt gehanteerd bij het verlenen van de omgevingsvergunning, dan moet de gemeente na ontvangst van een aanvraag een ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen. Tijdens die periode kan iedereen zienswijzen indienen. De gemeente is verplicht om op deze zienswijzen te reageren in het definitieve besluit. De gemeente moet in principe binnen zes maanden beslissen op de aanvraag. Deze termijn kan een keer met maximaal zes weken worden verlengd. Belanghebbenden kunnen tegen het definitieve besluit in beroep gaan bij de Rechtbank en eventueel in hoger beroep bij de Raad van State. De bezwaarprocedure wordt in dit geval overgeslagen omdat er al voor het nemen van het definitieve besluit de mogelijkheid is gegeven om zienswijzen in te dienen.

 

geschiedenis