Gaswinnen

Procedure

Om een winningslocatie op te kunnen ruimen moet de operator een goedgekeurd sluitingsplan en werkprogramma hebben. Daarnaast moet de operator een sloopmelding doen of sloopvergunning hebben.

Sluitingsplan en werkprogramma sluiting

Sluitingsplan

Uiterlijk een jaar na het staken van de winning dient de operator een sluitingsplan in bij de minister.  Welke informatie een sluitingsplan moet bevatten, staat in het Mijnbouwbesluit.  De minister beslist binnen 13 weken over het sluitingsplan. Blijft een beslissing binnen deze periode uit, dan is het plan van rechtswege goedgekeurd. Naast het sluitingsplan moet de operator een addendum (een toevoeging of uitbreiding) indienen op het reeds ingediende health & safety plan bij SodM.

Werkprogramma sluiting

Voor het sluiten van een locatie  bestaan werkprogramma’s voor het buiten gebruik stellen van de aanwezige put(ten) en boorgat(en). Per boorgat of put  een programma, die wordt toegezonden aan de inspecteur-generaal der mijnen (SodM). Welke informatie de werkprogramma’s moeten bevatten, is opgesomd in de Mijnbouwregeling.

 

Sloopmelding

In principe geldt op basis van het Bouwbesluit 2012 een meldingsplicht voor het slopen van bouwwerken. Deze melding moet minimaal vier weken voor de aanvang van de sloopwerkzaamheden plaatsvinden. De sloopmelding kan digitaal worden gedaan via het omgevingsloket. De gemeente kan in haar bestemmingsplan hebben bepaald dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning bouwwerken te slopen. In dat geval zal de operator, voordat hij de winningslocatie kan opruimen, een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Volgens het principe ‘eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag’ is het bestuursorgaan dat een eerdere omgevingsvergunning heeft afgegeven het bevoegde gezag. Bij de omgevingsvergunning voor de winning is/was dit de minister. Om die reden is de minister ook voor een omgevingsvergunning voor de sloop het bevoegd gezag. De gemeente en de provincie hebben hierbij een adviesrol.

Bij een besluit tot verlening van een omgevingsvergunning geldt normaliter de reguliere voorbereidingsprocedure, tenzij in het bestemmingsplan van de betreffende gemeente is opgenomen dat de uniforme openbare voorbereidingsprocedure geldt.

 

geschiedenis