Gaswinnen

Omgeving

Als een omgevingsvergunning verplicht is, dan kan de reguliere of de uniforme voorbereidingsprocedure worden gevolgd. Dit hangt af van hetgeen hierover is opgenomen in het bestemmingsplan.

Wordt de reguliere voorbereidingsprocedure gevolgd, dan wordt een kennisgeving van de aanvraag zo snel mogelijk gepubliceerd in een of meer huis-aan-huisbladen of dag- of weekbladen. In sommige gevallen kan het bevoegd gezag iedereen de gelegenheid geven om zienswijzen in te dienen naar aanleiding van de aanvraag, maar dit is niet verplicht. De aanvraag moet binnen acht weken door het bevoegd gezag worden beoordeeld. Deze termijn kan een keer met zes weken worden verlengd.

Belanghebbenden kunnen tot zes weken na het verlenen van de vergunning bezwaar aantekenen bij het bevoegd gezag. Een dergelijk bezwaar heeft overigens geen schorsende werking. Na een beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden eventueel in beroep gaan bij de Rechtbank en in hoger beroep bij de Raad van State. Bij geen bezwaar is de vergunning onherroepelijk na zes weken.


Als de uniforme voorbereidingsprocedure wordt gehanteerd bij het verlenen van de omgevingsvergunning, dan moet de gemeente na ontvangst van een aanvraag een ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage te leggen. Tijdens die periode kan iedereen zienswijzen indienen. De gemeente is verplicht om op deze zienswijzen te reageren in het definitieve besluit. De gemeente moet in principe binnen zes maanden beslissen op de aanvraag. Deze termijn kan een keer met maximaal zes weken worden verlengd. Belanghebbenden kunnen tegen het definitieve besluit in beroep gaan bij de Rechtbank en eventueel in hoger beroep bij de Raad van State. De bezwaarprocedure wordt in dit geval overgeslagen, omdat er al voor het nemen van het definitieve besluit de mogelijkheid is gegeven om zienswijzen in te dienen.

Tot 30 jaar na beëindiging winning moeten er metingen worden verricht met het oog op beweging van de aardbodem. Na afsluiting van een put wordt nog enige tijd beoordeeld of er lekkages zijn.

geschiedenis