Gaswinnen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) (incl. Besluit omgevingsrecht (Bor) en Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor))

In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de procedures en regels voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning vastgelegd. In een omgevingsvergunning zijn verschillende stelsels van vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten, samengevoegd tot één geïntegreerde vergunning. De Wabo moet leiden tot een eenvoudigere en snellere vergunningverlening, doordat de benodigde toestemmingen per project zoveel mogelijk door één bevoegd gezag in één vergunning worden afgegeven. 

Een operator kan bij het bevoegd gezag (het ministerie van Economische Zaken) een vergunning aanvragen voor de aanleg of wijziging, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, bouw of sloop, van een inrichting die in hoofdzaak een mijnbouwwerk is. De artikelen van de Wabo worden in een algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling uitgewerkt.

 

Besluit omgevingsrecht (Bor)
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) werkt een aantal onderwerpen uit de Wabo uit. In het besluit komt een grote verscheidenheid aan onderwerpen aan de orde. De Bor zet bijvoorbeeld uiteen wanneer wel of geen omgevingsvergunning vereist is, hoe partijen een omgevingsvergunning moeten aanvragen, hoe de vergunningsprocedure verloopt en hoe het bevoegd gezag is verdeeld. Het Bor wordt aangepast zodat er voor het boringen altijd een omgevingsvergunning vereist is

 

Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)
Een aantal onderwerpen uit de Wabo en de Bor wordt (nader) uitgewerkt in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor). Het betreft hier met name de gegevens die bij het indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moeten worden overlegd.

geschiedenis

Hoofdpagina