Gaswinnen

Verklaring van geen bedenkingen (Vvgb)

Soms wordt het adviesrecht in de Wabo onvoldoende bevonden om de betrokkenheid van een ander bestuursorgaan uit te drukken. In dat geval kan een verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) vereist zijn in plaats van een advies. In feite betekent dit dat het Vvgb-orgaan (d.w.z. het bestuursorgaan dat de Vvgb moet afgeven) een doorslaggevende bevoegdheid krijgt ten aanzien van een deel van de omgevingsvergunning. Ingeval de Minister bij het verlenen van een omgevingsvergunning wil afwijken van gemeentelijke (bestemmingsplan) of provinciale inpassingsplannen dan wordt de gemeente respectievelijk de provincie om een Vvgb gevraagd.

Een Vvgb is altijd bindend en vormt een integraal onderdeel van de omgevingsvergunning. Wanneer sprake is van een Vvgb, is altijd de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. Ingeval de Minister voornemens is een omgevingsvergunning te weigeren, moet ook altijd een Vvgb gevraagd worden aan het Vvgb-orgaan. Indien voor het verlenen van een omgevingsvergunning een Vvgb is voorgeschreven, is ook bij het actualiseren, wijzigen of intrekken daarvan een Vvgb nodig. Of dit nou ambtshalve gebeurt of op verzoek (van de vergunninghouder, of van een derde).

geschiedenis

Hoofdpagina