Gaswinnen

Passende beoordeling

Op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 dient een Natuurbeschermingswet-vergunning (Nbw-vergunning) te worden aangevraagd voor projecten of andere handelingen die een significant effect kunnen hebben op Natura 2000-gebieden. De beoordeling of een besluit significante effecten heeft op Natura 2000-gebieden wordt ook wel een 'passende beoordeling’ genoemd. De Natuurbeschermingswet 1998 biedt de mogelijkheid om een passende beoordeling deel te laten uitmaken van de m.e.r.-procedure. Het bevoegd gezag maakt de keuze of hier al dan niet toe wordt overgegaan. Provincies zijn verantwoordelijk voor natuurbeheer. De provincie is dus het bevoegd gezag bij een NBW-vergunning.

geschiedenis

Hoofdpagina