Gaswinnen

MER beoordeling

In het Besluit MER wordt niet alleen aangegeven wanneer een uitgebreide milieueffectrapportage dient te worden gemaakt, maar kan in gevallen die onder een in het Besluit bepaalde drempelwaarde blijven, eerst beoordeeld worden of het doorlopen van een gehele MER-procedure nodig is. Dit gebeurt door de milieueffecten te beschrijven in een MER-aanmeldingsnotitie. Op basis van deze beschrijving beoordeelt het bevoegd gezag of het opstellen van een MER nodig is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het uitvoeren van diepboringen.

geschiedenis

Hoofdpagina