Gaswinnen

Flora- en faunawet

In de Flora- en faunawet (Ffw) wordt de bescherming van diersoorten en plantensoorten geregeld. Bij de wet hoort een lijst waarop alle beschermde zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, libellen, vlinders en plantensoorten staan. Deze lijst is zo breed, dat bij alle werkzaamheden in bossen en natuurterreinen rekening moet worden gehouden met de Flora- en faunawet. In de wet zijn de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna: Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde uitheemse dieren en planten) verwerkt.

De Flora- en faunawet bevat drie belangrijke elementen: 

De Flora- en faunawet kent de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen. Dat gebeurt deels door de provincie en deels door de Minister van EZ. 

De provincie beoordeelt de ontheffingsaanvraag als het gaat om: 

Vindt een boring of gaswinning plaats in een gebied waar een beschermde dier- of plantensoort leeft of groeit, dan moet een ontheffing van de Flora- en faunawet worden verkregen (artikel 75 Flora- en faunawet). Gelet op bovenstaande verdeling zal een ontheffingsaanvraag vaak door de provincie worden beoordeeld. Indien een ontheffing nodig is voor een project waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend, dan heeft de omgevingsvergunning mede betrekking op handelingen waarvoor een ontheffing voor de Flora- en faunawet moet worden verleend. Er is dus geen aparte ontheffing nodig, maar de ontheffing wordt (verplicht) onderdeel gemaakt van de Omgevingsvergunning.

geschiedenis

Hoofdpagina