Gaswinnen

Bevoegd gezag

Het bevoegd gezag is het bestuursorgaan dat bevoegd is omtrent een zaak besluiten te nemen of beschikkingen af te geven. Zo wordt de instantie die een vergunning mag afgeven (bijvoorbeeld op grond van de Wabo), aangeduid met 'bevoegd gezag'. Overheidsinstanties die vergunningen mogen afgeven zijn: het Rijk, de provincies, de gemeentes en de waterschappen.

In alle gevallen moet het gaan om een lichaam dat 'met openbaar gezag bekleed' is (en daarmee een bestuursorgaan). Bevoegdheden kunnen ook door gemeenten of provincies worden overgedragen, bijvoorbeeld aan een gemeenschappelijke regeling.

geschiedenis

Hoofdpagina