Gaswinnen

Wet-Regelgeving 

De hoeveelheid (inter)nationale regels die van toepassing is op de gaswinning in Nederland is groot. Het is op hoewerktgaswinnen.nl niet mogelijk om een uitputtende opsomming te geven van alle wet- en regelgeving die van invloed is op de Nederlandse gaswinning. Daarom worden hier uitsluitend de belangrijkste wetten en regelingen besproken. 
 
Om de gaswinning in Nederland in goede banen te leiden, gelden voor de mijnbouw in Nederland de regels uit de Mijnbouwwet, het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling. Deze regels sluiten aan op de regels die de Europese Unie aan gaswinning stelt (Koolwaterstoffenrichtlijn). Partijen die zich bezighouden met gaswinning moeten behalve met deze specifieke mijnbouwregels ook rekening houden met het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is grofweg te onder te verdelen in verschillende thema’s: milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water. Binnen deze thema’s bestaan er talloze wetten en regels die van toepassing kunnen zijn op de opsporing en winning van gas. Andere wet- en regelgeving die van
invloed kan zijn: de Ontgrondingenwet, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet geluidhinder.
 
 

 

 

geschiedenis

Hoofdpagina