Gaswinnen

Waterschap

Een waterschap is een openbaar lichaam dat verantwoordelijk is voor de waterstaatkundige verzorging van bepaalde gebieden. De taken en bevoegdheden van de waterschappen zijn vastgelegd In de Waterschapswet. De bevoegdheid tot het instellen en opheffen van waterschappen en tot invulling geven aan hun taken en bevoegdheden berust bij de provincie. De provincie legt deze taken en bevoegdheden vast in een provinciale verordening, ofwel reglementaire verordening. Bij de verlenging van een omgevingsvergunning voor het oprichten en exploiteren van inrichtingen die op het openbaar vuilwaterriool lozen, heeft het waterschap een adviesrol.  NB. daar waar waterschap staat kan ook hoogheemraadschap gelezen worden.

geschiedenis

Hoofdpagina