Gaswinnen

Technische commissie bodembeweging

De Technische commissie bodembeweging (Tcbb) is opgericht op grond van de Mijnbouwwet  en beoordeelt het verband tussen winning en bodembeweging. De Tcbb is een onafhankelijke commissie met een aantal adviestaken, verband houdend met de gevolgen die mijnbouwactiviteiten hebben op de beweging van de aardbodem en de schade die daarvan het gevolg kan zijn. 

De Tcbb kan bij bodembeweging een technisch onderzoek instellen naar de vraag of, en zo ja in hoeverre, de schade is veroorzaakt door bodembeweging als gevolg van mijnbouw. De Tcbb bestaat uit deskundigen op vele gebieden, zoals delfstofwinning, geologie, seismologie, grondmechanica, hydrologie, constructieleer en juridische aangelegenheden.

geschiedenis

Hoofdpagina