Gaswinnen

Provincie

Provincies kunnen in de hoedanigheid van grondeigenaar, adviserend bestuursorgaan, of belanghebbende betrokken zijn bij gaswinning.

Grondeigenaar
Provincies die als grondeigenaar te maken krijgen met gaswinning, moeten de daarmee gepaard gaande werkzaamheden en bouwwerken op hun terreinen gedogen. De mijnbouwmaatschappij moet rekening houden met de wensen van de eigenaar ten aanzien van het grondgebruik.

Adviserend bestuursorgaan
Provincies treden op als adviseur van de minister bij opsporings- en winningsvergunningen die op hun provincie betrekking hebben (artikel 16 Mbw). Het adviesrecht heeft betrekking op provinciale belangen. De provincies kunnen als eigenaar van de drinkwaterbedrijven hiermee  aandacht vragen voor het beschermen van de kwaliteit van de regionale grond- en oppervlakte wateren. Als voor een proefboring een wijziging van het inpassingsplan nodig is dan vraagt de minister aan de provincie een ‘Verklaring van geen bedenkingen’ (Vvgb) om de omgevingsvergunning voor het afwijken van inpassingsplan te kunnen verlenen. Een Vvgb is niet nodig wanneer de minister in overeenstemming met de minister van I&M beslist dat een project van nationaal ruimtelijk belang is of de rijkscöordinatieregeling van toepassing is.  Bij deze procedure, die  niet lichtvaardig wordt toegepast, komt de minister in goed overleg met de betreffende provincie(s) tot een besluit.

De provincie heeft ook een algemeen adviesrecht bij de instemming van de minister met het winningsplan. Dit adviesrecht geldt ook wanneer de minister het winningsplan wijzigt of intrekt. 

De provincie kan ook in andere gevallen met betrekking tot milieu, omgeving en ruimtelijke ordening om advies gevraagd worden indien: 

Als de Rijkscoördinatieregeling van toepassing is op een vergunningstraject, blijven eventuele bepalingen van een provinciale verordening die strijdig zijn met het inpassingsplan, buiten toepassing.  

Belanghebbende
Als de provincie een belang heeft bij de verlening van een winnings-, of omgevingsvergunning, is de provincie een belanghebbende. In deze rol kan de provincie bezwaar instellen tegen het besluit tot verlening (of niet) van een opsporingsvergunning en beroep instellen tegen het al dan niet verlenen van de omgevingsvergunning. Een beroep tegen een omgevingsvergunning is niet mogelijk als het een project van algemeen nationaal belang betreft waarop de Crisis- en Herstelwet (Chw) van toepassing is.  

Een provincie kan ook haar zienswijze indienen bij de Commissie-m.e.r. ten behoeve van het opstellen van de richtlijnen voor een MER

geschiedenis

Hoofdpagina