Gaswinnen

Mijnbouwmaatschappij

Volgens de Mijnbouwwet zijn alle delfstoffen eigendom van de Staat.  Dit eigendom gaat door winning over op de partij die, met een winningsvergunning, deze delfstoffen wint. In de Mijnbouwwet wordt deze partij aangeduid als ‘vergunninghouder’, in de praktijk ook wel eens als mijnbouwmaatschappij, operator of producent. Toch zijn deze aanduidingen juridisch gezien niet altijd hetzelfde.

Vergunninghouder
Gaswinning gaat gepaard met grote investeringen voor het aanleggen van locaties, pijpleidingen en boringen. Daarom vragen doorgaans meerdere partijen gezamenlijk een vergunning aan voor een bepaald veld of een bepaald gebied. Zo delen ze kosten en risico’s. Aangezien de operator de feitelijke werkzaamheden verricht, hoeven de andere vergunninghouders strikt genomen geen mijnbouwmaatschappijen te zijn. Het kunnen ook investeerders met ervaring in de mijnbouw zijn. Bij een aanvraag voor een opsporings- of winningsvergunning door meerdere partijen worden de partijen gezamenlijk als ‘aanvrager’ beschouwd. Na verlening van de vergunning worden de partijen gezamenlijk als ‘vergunninghouder’ beschouwd. 

Operator
De operator is de persoon (natuurlijke of rechtspersoon), die door de houder van de vergunning wordt aangewezen om de feitelijke werkzaamheden te verrichten of daartoe opdrachten te verlenen. 

Er kunnen meerdere personen participeren in een vergunning. Alle personen bij elkaar worden als één ‘vergunninghouder’ beschouwd. Het verrichten van de feitelijke werkzaamheden of het verlenen van opdracht daartoe is slechts toegestaan aan de aangewezen persoon. De aanwijzing van die persoon vindt voor de eerste maal plaats ‘in de vergunning’.  Naderhand kan een andere persoon worden aangewezen, nadat de vergunninghouder daartoe schriftelijke toestemming van de minister van Economische Zaken verkregen heeft.

Producent
Met deze term kunnen meerdere soorten partijen aangeduid worden, namelijk alle partijen die een winningsvergunning hebben. Dit kunnen dus zowel mijnbouwmaatschappijen zijn, als investeerders, de partij die feitelijk het gas uit de grond haalt (operator), of de partijen die het gas uit een veld verkopen (vergunninghouder en EBN). Voor de duidelijkheid wordt het begrip ‘producent’ niet gebruikt op HoewerktGaswinnen.nl, uitsluitend ‘mijnbouwmaatschappij’, ‘operator’ en ‘vergunninghouder’.

Mijnbouwmaatschappij
Mijnbouwmaatschappij is een algemene term voor, vaak internationale, ondernemingen die zich bezighouden met de opsporing en winning van delfstoffen, waaronder olie en gas. Een Mijnbouwmaatschappij kan (mede)vergunninghouder zijn van een opsporings- of winningsvergunning, en ook aangewezen worden als operator.

geschiedenis

Hoofdpagina