Gaswinnen

Winningsplan

Het winnen van de delfstoffen uit een gasveld verloopt volgens een winningsplan dat de operator heeft ingediend bij de minister. Dit plan bestaat uit vijf onderdelen:

  1. De gegevens van de indiener van het winningsplan;
  2. Een beknopte versie van het Field Development Plan (veldontwikkelingsplan). Dit plan beschrijft de winningsstrategie, de ondergrondse geologie van de laag waaruit gewonnen wordt, de aanwezige of te bouwen infrastructuur, de stoffen die worden geproduceerd en de plannen om de winning in de toekomst te optimaliseren;
  3. Een beschrijving van de risico’s van de winning voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan met een risicobeoordeling. Een risicobeoordeling (een objectieve beoordeling, die bestaat uit een inventarisatie en karakterisatie van gevaren, een schatting van blootstelling, en een analyse  waarin de risico’s voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan worden beschreven;
  4. Informatie over de bodembeweging (bodemdaling en bodemtrilling/seismiciteit) ten gevolge van de winning. Ook beschrijft dit onderdeel de schade als gevolg van bodembeweging (bodemdaling en bodemtrilling/seismiciteit), en maatregelen om de schade te beperken en wanneer mogelijk, te voorkomen;
  5. Een document met bedrijfsgevoelige, vertrouwelijke informatie, zoals de hoeveelheid winbaar gas en de productiekosten. Dit onderdeel is niet openbaar. Bij een besluit tot instemming met (of niet) van een winningsplan geldt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (zie ook Inspraak Winningsplan). De minister toetst het winningsplan aan de gronden die zijn opgenomen in de Mijnbouwwet. Hij wint hiervoor advies in over het winningsplan bij SodM en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). Vooruitlopend op de voorgenomen wijziging van de Mijnbouwwet krijgen ook provincies, gemeenten en waterschappen een adviesrecht bij het winningsplan en zal ook de Mijnraad om advies worden gevraagd. De minister kan de instemming ook onder beperkingen verlenen of daaraan voorschriften verbinden.

geschiedenis

Hoofdpagina